ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKA

1. Zákazník bere na vědomí, že společnost Stolní Voda zpracovává osob­ní údaje, které zákazník poskytl či poskytne společnosti Stolní Voda v souvislosti s jednáním o kupní, nájemní či jiné smlouvě mezi zákazníkem a společností Stolní Voda, jejím uzavřením a plněním, a dále osobní údaje, které společnost Stolní Voda shromáždí v souvislosti s poskyto­váním sjednaných služeb zákazníkovi. Zpracovávány budou zejména identifikační a kontaktní údaje zákazníka a další informace uvedené ve smlouvě nebo shromážděné v souvislosti s jejím plně­ním.

2. Společnost Stolní Voda při zpracování osobních údajů zákazníků dodržuje obecně závazné právní předpisy, především Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“) a dbá na ochranu soukromého a osobního života zákazníků.

3. Zákazník není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen poskytnout společnosti Stolní Voda své osobní údaje; poskyt­nutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů však nemůže být smlouva mezi zákazníkem a společnosti Stolní Voda uzavřena ani plněna.

4. Společnost Stolní Voda bude zpracovávat osobní údaje zákazníka automatizovaně v rámci elektronické databáze i manuálně v listinné podobě.

5. Osobní údaje zákazníka bude společnost Stolní Voda zpracovávat pouze k následujícím účelům:

a)       poskytování sjednaných služeb a služeb s tím souvisejících na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;

b)      ochrana práv a právem chráněných zájmů společnosti Stolní Voda, zejména určení, výkon nebo obhajoba právních nároků společnosti Stolní Voda na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;

c)       dodržení právní povinnosti společnosti Stolní Voda stanovené obecně závaz­ným právním předpisem na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. povinnost společnosti Stolní Voda uchovávat da­ňové doklady podle zákona o dani z přidané hodnoty); a

d)      marketingové a obchodní účely na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu existence oprávněného zájmu společnosti Stolní Voda. Zpracování pro marketingové a obchodní účely zahrnuje též zpracování osobních údajů v rozsahu, která umožňuje čerpání věrnostních slev.

6. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. S ohledem na výše uvedené:

a)       k účelu podle článku 5.(a) budou osobní údaje zákazníků zpraco­vávány do zániku závazků z příslušné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a společností Stolní Voda;

b)      k účelu podle článku 5.(b) budou osobní údaje zpracovávány (i) do konce 5. kalendářního roku následujícího po zániku závazků z příslušné smlouvy; a (ii) pokud zákazník v uvedené době zahájí proti společnosti Stolní Voda soudní, správní či jiné řízení, po dobu trvání takového řízení a dále po dobu 3 kalendářních měsíců od jeho ukončení;

c)       k účelu podle článku 5.(c) budou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti společnosti Stolní Voda; a

d)      k účelu podle článku 5.(d) budou osobní údaje zpracovávány do doby, než zákazník vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpra­cováním.

7. Nejpozději do 3 kalendářních měsíců po skončení kalendářního roku, ve kterém uplynula doba zpracování podle předchozího článku, budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, zlikvidovány či anonymizo­vány. Anonymizací osobního údaje se rozumí odstranění identifiká­torů (všech či některých) zákazníka v takovém rozsahu, že je trvale a nenávratně znemožněna jeho identifikace. Zpracovávané informace v důsledku provedené anonymizace přestanou mít charakter osobní­ho údaje.

8. Za účelem uvedeným v článku 5(a) bude společnost Stolní Voda v nezbytném rozsahu předávat osobní údaje zákazníka třetím oso­bám, které budou zákazníkovi poskytovat sjednané služby nebo budou poskytnutí takových služeb zprostředkovávat. Tito příjemci osobních údajů budou osobní údaje zákazníka zpracovávat jako správci od­povídající za prováděné zpracování.

9. Osobní údaje zákazníka mohou být dále v nezbytném rozsahu předávány zpracovateli, se kterým společnost Stolní Voda uzavřela smlouvu o zpracování osobních údajů. Jedná se zejména o osoby odlišné od zaměstnanců společnosti Stolní Voda, např. obchodní zástupce společnosti Stolní Voda. Na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR mohou být osobní údaje zákazníka sdíleny v rámci skupiny společnosti Stolní Voda, a to pro vnitřní administrativní účely s odkazem na oprávněný zájem členů takové skupiny podle recitálu 48 GDPR. Seznam členů skupiny společnosti Stolní Voda je dostupný na internetové adrese www.stolnivoda.cz . Zákazník bere na vědomí, že seznam členů skupiny společnosti Stolní Voda se může v čase měnit a doplňovat.

10. Zákazník bere na vědomí, že společnost Stolní Voda může jeho osobní údaje poskytnout dožadujícímu orgánu veřejné moci (např. soud či policie ČR), a to v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.

11. Zákazník má v souvislosti se zpracováním osobních údajů celou řadu práv, včetně práva požadovat od společnosti Stolní Voda přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popřípadě omezení zpracování (za podmínek čl. 18 GDPR). Za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR může zákazník uplatnit právo na přenositelnost údajů. Za podmínek uvedených v čl. 21 GDPR má zákazník právo vznést námitku proti prováděnému zpracování. Dotazy a žádosti týkající se zpracování osob­ních údajů mohou zákazníci adresovat na emailovou adresu: info@stolnivoda.cz.

12. Pokud se zákazník domnívá, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na společnost Stolní Voda s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost zákazníka shledána oprávněnou, společnost Stolní Voda neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost zákazníka podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

13. Uzavřením smlouvy mezi zákazníkem a společností Stolní Voda, která odkazuje na tyto podmínky, zákazník potvrzuje, že byl seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů uvedenými v tomto článku.