PHAGO´RUB GEL SPS – DEZINFEKČNÍ GEL 100 ML.

Úvodní stránka|Ochranné pomůcky|PHAGO´RUB GEL SPS – DEZINFEKČNÍ GEL 100 ML.

PHAGO´RUB GEL SPS – DEZINFEKČNÍ GEL 100 ML.

70.25 

PHAGO´RUB GEL SPS – dezinfekční gel 100 ml.

Dezinfekční přípravek s virucidním účinkem určený pro dezinfekci rukou.  Dezinfekční přípravek typ 01, 02. Určeno pro širokou veřejnost a profesionální použití.

Kategorie:

Popis

PHAGO´RUB GEL SPS

Tekutý dezinfekční gel na ruce – PT1.

MZDR 53692/2016/SOZ

Signální slovo: Nebezpečí. H225  Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obal/obsah předáním osobě oprávněné k likvidaci obalů.

Návod na použití: Hygienickou desinfekci aplikujte na suché ruce pomocí dávkovače bez přídavku vody. Tento produkt musí být aplikován přímo na pokožku rukou. Dbejte na to, aby byl aplikován na vnitřní i vnější plochu rukou, zápěstí, palce, prsty a prostor mezi prsty.

Ruce musí být během expozice vlhké. Expozice: 30s. Baktericidní, fungicidní, mykobaktericidní a virucidní účinnost.

Nebezpečné látky: ethanol. Účinné látky: 100 g koncentrátu obsahuje při dodržení podmínek skladování a doby spotřeby 72 g ethanolu.

Skladujte v originálním balení při teplotách +5°C až +25°C. Doba použitelnosti je 12 měsíců od data výroby.

Objem:100 ml.